• 034-33433439
  • info@gooyazarand.ir

این آموزشها در ۴ ترم با در نظر گرفتن اصول روانشناسی آموزشی برای دانش پژوهان طراحی شده است. در این ترم هاآنها با الکترونیک ، مکانیک وبرنامه نویسی کامپیوتر در حد مقدماتی آشنا می گردند وبا یادگیری مطالبی ساده امانوین،در هرترم رباتی با قابلیتهای متفاوت می سازند.

متاسفانه امروزه برخی فعالیتهای نامناسب کودکان ونوجوانان در حیطه های اینترنتی و ارتباطی، بحرانهای زیادی را برای والدین بوجودآورده است با گسترش آموزشهای رباتیک در کشورمان شاهد آنیم که فرزندانمان ربات ها را به عنوان رفیق صمیمی برای خود در نظر گرفته اند و وقت های آزاد را با آنها می گذرانند.کار با رباتها نه تنها برای مانگران کننده نبوده بلکه ساخت ربات های متنوع توانمندی کودکانمان را از نظر فنی افزایش داده واورا به علم ودرس مدرسه علاقه مند تر گردانیده است. ازسوی دیگر حرکت در این مسیر و اشناشدن بادوستانی که چون خودش در پی مسائل جدید علمی می گردند نگرانی مارا ازجهت فرزندانمان در محل ناباب به حداقل رسانیده است . در کنار این برنامه ها شرکت در مسابقات رباتیک وجشواره ها ونیز کاربا نرم افزارهای کامپیوتری مناسب شوق زایدالوصفی رابرای فرزندانمان به همراه دارد که این امر نیز به نوعی نقش رایانه را درخانه ها بسیار مفیدتر از قبل نموده ورباتیک را بادر نطر گرفتن تمامی این موارد به عنوان عامل جذاب بسته تا بتواند با به وجوذ آوردن این فضای هیجانی بخشی از انحرافات رایج سنین کودکی ونوجوانی راکاهش دهد.